Wyrok w sprawie rozpoznania skargi kasacyjnej

W dniu 24 maja 2013 r., po rozpoznaniu skargi kasacyjnej przygotowanej przez prawników Kancelarii, NSA uchylił wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 września 2011 r. oddalający skargę naszego Klienta z pierwszej piątki polskich spółek, na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego utrzymującą w mocy decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego stwierdzającą nieważność pozwolenia na użytkowanie.

Ponadto NSA przychylił się do naszego wniosku i rozpoznał sprawę co do meritum, uchylając decyzje GINB i WINB stwierdzające nieważność pozwolenia na użytkowanie. Rozstrzygnięcie NSA jest zdecydowanie korzystne dla naszego Klienta, bowiem kończy postępowanie sądowo-administracyjne, przy czym podkreślić należy, że takie rozstrzygnięcia reformatoryjne NSA należą do rzadkości.

W sprawie tej z ramienia Kancelarii występowali radcowie prawni Wojciech Jacyno i Joanna Rewkowska.

wróć