Sukces Joanny Rewkowskiej i Aleksandra Bulskiego przed WSA w Warszawie

Na skutek skargi wniesionej w imieniu naszego klienta wojewódzki sąd administracyjny stwierdził nieważność postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które przewidywały obowiązek zapewnienia działkom powstającym z podziału geodezyjnego bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Sąd w całości zgodził się z naszą argumentacją, że wprowadzenie takiego wymogu nadmiernie ogranicza prawo własności nieruchomości, a ponadto w sposób nieuprawniony modyfikuje wymogi ustawowe dotyczące zapewnienia wydzielanym działkom dostępu do drogi publicznej wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Sprawę prowadzili mec. Joanna Rewkowska i mec. Aleksander Bulski

Prawnicy praktyki nieruchomości, budownictwa i projektów inwestycyjnych posiadają obszerne doświadczenie w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Z sukcesami prowadzimy sprawy dotyczące decyzji o warunkach zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego, uczestniczymy w procedurach uchwalania planów miejscowych i studiów uwarunkowań, jak również skutecznie kwestionujemy akty wadliwie uchwalone. Doradzamy również przy realizacji inwestycji na podstawie tzw. specustaw inwestycyjnych, regulujących tryby lokalizowania i budowy strategicznych inwestycji infrastrukturalnych.

wróć