Prawo Unii Europejskiej, pomoc publiczna i fundusze unijne

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w sprawach związanych ze stosowaniem prawa Unii Europejskiej, w szczególności zaś unijnego prawa gospodarczego, prawa konkurencji, prawa pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych oraz politykami gospodarczymi Unii Europejskiej (polityka spójności, Wspólna Polityka Rolna, Wspólna Polityka Rybacka, etc.), regulacjach sektorowych z zakresu energetyki, transportu kolejowego, lotniczego i morskiego oraz rynków finansowych. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie doradztwa w negocjacjach międzynarodowych kontraktów, uwzględniające unijne prawo zamówień publicznych.

Kancelaria przygotowuje analizy prawne dotyczące interpretacji prawa unijnego, włączając w to regulacje dotyczące sektora transportowego, a także analizy w zakresie implementacji przepisów unijnych do prawa polskiego. Z uwagi na prymat prawa unijnego nad prawem krajowym, w prowadzonych przez siebie sprawach, Kancelaria uwzględnia wywołujące bezpośredni skutek przepisy prawa unijnego, wskazując również na możliwość powoływania się na te przepisy przed organami krajowymi. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Komisją Europejską, Sądem Unii Europejskiej oraz Trybunałem Sprawiedliwości UE (skargi bezpośrednie i odesłania prejudycjalne) oraz przygotowujemy odwołania do Sądu Unii Europejskiej od decyzji izby odwoławczej EUIPO. Występujemy przed Komisją Europejską w sprawach związanych z kontrolą koncentracji oraz współpracujemy z agencjami unijnymi w zakresie ich działalności. Ponadto, oferujemy nasze usługi w zakresie prowadzenia spraw o odszkodowanie skierowane przeciwko Państwu za naruszenie przepisów prawa unijnego.

Doradzamy beneficjentom funduszy unijnych w realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, a także w procesie ubiegania się o dofinansowanie. Kancelaria specjalizuje się w kwestii korekt finansowych i nieprawidłowości związanych z wydatkowaniem środków finansowych pochodzących z dotacji.

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie pomocy publicznej na rzecz zarówno przedsiębiorców, jak i organów administracji publicznej. Doradztwo to obejmuje w szczególności pomoc inwestycyjną, pomoc na badania, rozwój i innowacje, pomoc na ochronę środowiska, w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii, pomoc na ratowanie i restrukturyzację, pomoc sektorową oraz wsparcie związane ze świadczeniem usług w ogólnym interesie gospodarczym.

Kancelaria zapewnia obsługę polskich i zagranicznych przedsiębiorstw planujących skorzystanie z zachęt inwestycyjnych, włączając w to podejmowanie lub rozszerzanie działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, inne ulgi podatkowe oraz dotacje bezpośrednie. Kancelaria doradza między innymi przy inwestycjach typu „greenfield” oraz dużych projektach inwestycyjnych.

Doradzamy również przedsiębiorcom ubiegającym się o wsparcie z funduszy strukturalnych stanowiące pomoc publiczną, a także w zakresie rządowych programów wsparcia realizowanych za pośrednictwem banków lub instytucji finansowych. W zakresie pomocy na restrukturyzację Kancelaria między innymi pomaga opracować plany restrukturyzacyjne tak, aby spełniały one warunki dopuszczalności tego rodzaju pomocy. Pomagamy również w takim ukształtowaniu planowanych przedsięwzięć, aby wykazać spełnienie testu prywatnego inwestora lub testu prywatnego wierzyciela.

W odniesieniu do planowanej pomocy, Kancelaria pomaga w przygotowaniu wniosków o udzielenie pomocy oraz w odpowiednim ustrukturyzowaniu warunków planowych transakcji w celu wykazania spełnienia warunków dopuszczalności pomocy. Prowadzimy doradztwo dotyczące postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską w zakresie planowanej pomocy, pomocy uznanej za niezgodną z rynkiem wewnętrznym oraz zwrotu pomocy.

Dotychczasowe doświadczenie Kancelarii w tej dziedzinie obejmuje, między innymi, sektor farmaceutyczny, energetyczny, porty lotnicze i porty morskie oraz sektor transportu kolejowego.

Kancelaria oferuje także wszechstronne usługi szkoleniowe w zakresie prawa pomocy publicznej.

Liderem praktyki jest mec. Przemysław Kamil Rosiak, wspierany przez zespół prawników.

Specjaliści: