Nowy komentarz do Prawa Rynku Kapitałowego

CH Beck opublikował kolejne, IV wydanie Komentarza do Prawa Rynku Kapitałowego.  Dwutomowe dzieło obejmuje komentarz do wszystkich podstawowych przepisów regulujących rynek kapitałowy, w tym ustaw: o obrocie instrumentami finansowymi,  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego  systemu obrotu oraz o  spółkach publicznych, o nadzorze nad rynkiem finansowym, o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, podstawowych przepisów Unii Europejskiej w tej materii. Wśród autorów komentarza jest grono prawników naszej Kancelarii, w tym S.Jakszuk, M. Rypina, K. Brzezińska – Jaromin, M.Wierzbowski. Autorami fragmentów komentarza są pracownicy KNF, profesorowie uczelni, doświadczeni praktycy. Prof. Wierzbowski jest redaktorem naukowym dzieła.

Poprzednie wydanie tego komentarza miało  miejsce w 2019 roku. Dzięki obecnemu wydaniu Czytelnik otrzymuje komplet aktualnych przepisów regulujących rynek kapitałowy, z aktualnymi komentarzami przygotowanymi przez grono wybitnych, doświadczonych ekspertów.

wróć