Nowy komentarz do Prawa Rynku Kapitałowego

Nowy komentarz do Prawa Rynku Kapitałowego

CH Beck opublikował kolejne, IV wydanie Komentarza do Prawa Rynku Kapitałowego.  Dwutomowe dzieło obejmuje komentarz do wszystkich podstawowych przepisów regulujących rynek kapitałowy, w tym ustaw: o obrocie instrumentami finansowymi,  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego  systemu obrotu oraz o  spółkach publicznych, o nadzorze nad rynkiem finansowym, o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, podstawowych przepisów Unii Europejskiej w tej materii. Wśród autorów komentarza jest grono prawników naszej Kancelarii, w tym S.Jakszuk, M. Rypina, K. Brzezińska – Jaromin, M.Wierzbowski. Autorami fragmentów komentarza są pracownicy KNF, profesorowie uczelni, doświadczeni praktycy. Prof. Wierzbowski jest redaktorem naukowym dzieła.

Poprzednie wydanie tego komentarza miało  miejsce w 2019 roku. Dzięki obecnemu wydaniu Czytelnik otrzymuje komplet aktualnych przepisów regulujących rynek kapitałowy, z aktualnymi komentarzami przygotowanymi przez grono wybitnych, doświadczonych ekspertów.