Kolejny sukces Mec. Mariusza Rypiny oraz Mec. Jakuba Żelazka przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Wyrokiem z dnia 19 września 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w precedensowej sprawie, dotyczącej żądania udostępnienia, w trybie dostępu do informacji publicznej, informacji dotyczących postępowań przed sądem arbitrażowym. Naczelny Sąd Administracyjny w pełni podzielił argumentację prezentowaną przez Mec. Mariusza Rypinę i Mec. Jakuba Żelazka, że informacje dotyczące postępowań przed sądami polubownymi (sądami arbitrażowymi), jak też informacje dotyczące działalności jakichkolwiek osób w ramach sądownictwa polubownego, nie są informacjami o sprawach publicznych i jako takie nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

wróć