Kolejny sukces dra Mariusza Rypiny przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Wyrokiem z dnia 29 września 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie dotyczącej żądania udostępnienia, w trybie dostępu do informacji publicznej, informacji dotyczących wpisu na listę arbitrów i postępowań przed sądem arbitrażowym.

Naczelny Sąd Administracyjny w pełni podzielił argumentację prezentowaną przez dra Rypinę, że informacje dotyczące postępowań przed sądami polubownymi (sądami arbitrażowymi), jak też informacje dotyczące działalności jakichkolwiek osób w ramach sądownictwa polubownego, nie są informacjami o sprawach publicznych i jako takie nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

wróć