Ważne dla spółek inwestycyjnych…

W dniu 4 czerwca 2016 r. w życie weszła nowelizacja Ustawy o funduszach inwestycyjnych,  która wprowadziła kategorię alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI), do których zalicza się także tzw. alternatywne spółki inwestycyjne (ASI). Zgodnie ze znowelizowaną ustawą ASI jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, będącym spółką, prowadzącą działalność polegającą na zbieraniu aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. ASI może działać w formie: spółki kapitałowej lub spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej,

Każda ASI powinna mieć swojego zarządzającego, przy czym możliwe jest, że dana ASI będzie mieć zarządzającego wewnętrznego lub zewnętrznego. Prowadzenie działalności w charakterze zarządzającego ASI wymaga – w zależności od wartości zarządzanych aktywów – uzyskania zezwolenia lub rejestracji w rejestrze zarządzających ASI, przy czym chociaż rejestracja jest czynnością materialno – techniczną, KNF może odmówić rejestracji wydając decyzję administracyjną po zweryfikowaniu czy wnioskodawca lub członkowie jego organów mogą potencjalnie wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy nowelizującej, podmioty, które w dniu wejścia w życie tej ustawy (5 czerwca 2016 r.), wykonują działalność w zakresie zbierania aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną i nie są funduszami inwestycyjnymi, są obowiązane dostosować działalność do przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, to jest do dnia 5 czerwca 2017 r.

W ocenie UKNF na rynku kapitałowym w Polsce funkcjonują spółki prowadzące działalność ASI w rozumieniu ustawy jak i działalność podmiotu zarządzającego takimi spółkami, a szereg z tych spółek stanowią spółki publiczne działające zarówno na rynku regulowanym jak i poza tym rynkiem – w alternatywnym systemie obrotu – NewConnect. Spółki te, powinny najpóźniej do dnia 5 czerwca 2017 r. dostosować swoją działalność do wymogów wprowadzonych nowelizacją oraz złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zarządzanie ASI lub złożyć wniosek o wpis do rejestru zarządzających ASI. Potencjalnie niezłożenie wniosku w terminie może pociągać za sobą sankcje karne. Dyskusyjna jest możliwość efektywnego składania wniosku o przywrócenie terminu.

Należy liczyć z możliwością zaliczenia przez  UKNF do ASI znacznej grupy  podmiotów działających jako private equity, hedge funds oraz venture capital. Część z tych podmiotów złożyła stosowne wnioski, część nie.

Ocena czy dana spółka kwalifikuje się do ASI będzie podejmowana w ramach Departamentu Funduszy Inwestycyjnych KNF wobec każdej konkretnej spółki w oparciu o jej cechy, w szczególności analizę dotychczasowej działalności.

Zaliczenie danej spółki do ASI lub zarządzający ASI będzie miało rozległe konsekwencje, łącznie z objęciem permanentnym nadzorem KNF. Dlatego nasza Kancelaria na zlecenie spółek  okonuje weryfikacji, czy przedmiot działalności danej spółki oraz sposób pozyskiwania kapitału kwalifikuje ją jako ASI. Jak wspomnieliśmy kluczowa dla oceny jest dotychczasowa działalność danej spółki.

Ponadto w odniesieniu do nowej architektury działalności funduszy, pragniemy wskazać, że działalność Kancelarii obejmuje również świadczenie usług w zakresie:

wróć