Sukces mec. Joanny Rewkowskiej i mec. Aleksandra Bulskiego w sprawie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie

Prawnicy Kancelarii – mec. Joanna Rewkowska i mec. Aleksander Bulski z sukcesem reprezentowali naszego klienta (wiodącego dewelopera działającego na rynku polskim) w postępowaniu odwoławczym dotyczącym kary za zajęcie pasa drogowego przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie.

W wyniku rozpoznania odwołania wniesionego przez prawników Kancelarii SKO w Warszawie uchyliło decyzję organu I instancji o nałożeniu na naszego Klienta kary za zajęcie pasa drogowego w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych i umorzyło postępowanie administracyjne w I instancji.

W uzasadnieniu decyzji SKO podzieliło zasadniczą część argumentów przedstawioną przez klienta i jego pełnomocników, w szczególności stwierdzając, że brak jest jakichkolwiek podstaw do prowadzenia postępowania w sprawie zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia, gdy pas drogowy został oddany do korzystania na podstawie umowy o wykonanie przebudowy drogi zawartej w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych.

wróć