Sukces adw. dr. Mariusza Rypiny przed Sądem Apelacyjnym

Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił apelację, którą adw. dr Mariusz Rypina wniósł od wyroku SOKiK w sprawie z odwołania przedsiębiorstwa energetycznego od decyzji Prezesa UKE w przedmiocie ustalenia warunków dostępu do infrastruktury energetycznej na potrzeby budowy sieci telekomunikacyjnej.

Sąd II instancji zgodził się w szczególności z zarzutem odwrócenia przez SOKiK zasady rozkładu ciężaru dowodu poprzez przyjęcie, że to przedsiębiorstwo energetyczne powinno wykazać, że warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa nie pozwalają na udostepnienie infrastruktury energetycznej na rzecz operatora telekomunikacyjnego, podczas gdy to Prezes UKE – w toku postępowania administracyjnego, a później przed sądem – powinien udowodnić, że warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa pozwalają na udostepnienie infrastruktury energetycznej celem budowy sieci telekomunikacyjnej.

wróć