Prawo konkurencji i ochrony konsumentów

Kancelaria świadczy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego we wszelkich sprawach związanych z prawem konkurencji. Posiadamy wysoko wykwalifikowany zespół prawników, którzy wspierają przedsiębiorców w obszarze zarówno publicznego jak i prywatnego prawa konkurencji związanego m.in. z problematyką stosowania praktyk ograniczających konkurencję polegających na nadużywaniu pozycji dominującej czy zawieraniu antykonkurencyjnych porozumień,  jak również z problematyką kontroli koncentracji przedsiębiorstw oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

PROGRAMY COMPLIANCE I AUDYT ANTYMONOPOLOWY. Kancelaria przygotowuje rozwiązania dla Klientów pod kątem zgodności ich działań rynkowych z  polskim i unijnym prawem konkurencji, w tym ocenę ryzyka antymonopolowego. Kancelaria prowadzi także audyt antymonopolowy obejmujący kompleksową analizę zgodności działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta z obowiązującymi w tym przedmiocie regulacjami.

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE I SĄDOWE. Zespół prawników Kancelarii posiada szerokie doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów w postępowaniach wyjaśniających oraz antymonopolowych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Doradzamy w kwestiach związanych z przeprowadzanymi przez organ antymonopolowy niezapowiedzianymi kontrolami oraz przygotowujemy zawiadomienia do UOKIK w sprawie podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję czy wnioski w ramach programu łagodzenia kar (leniency). Zapewniamy także obsługę prawną w postępowaniach odwoławczych toczących się przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wśród sukcesów Kancelarii można wymienić wielokrotne doprowadzenie do zakończenia postępowań wyjaśniających bez wszczynania postępowania antymonopolowego, wydanie decyzji zobowiązujących, czy obniżenie kary na etapie postępowania odwoławczego. Kancelaria z sukcesem reprezentuje również klientów w ramach procesów cywilnych w ramach tzw. private enforcement,  gdzie podstawą dla dochodzenia indywidualnych roszczeń odszkodowawczych są bezpośrednio przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

KONTROLA KONCENTRACJI. Kancelaria specjalizuje się również w sprawach związanych z kontrolą koncentracji. Dotyczy to zarówno oceny powstania obowiązku dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji przez przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Komisji Europejskiej, jak też przygotowania zgłoszenia i reprezentowania Klientów w toku postępowania koncentracyjnego. Nasze doświadczenie obejmuje m.in. postępowania, w których po stronie przejmujących występowały spółki działające w dużych grupach kapitałowych lub na specyficznych rynkach, niebędące wcześniej przedmiotem analizy organów antymonopolowych. Doświadczenie Kancelarii pozwala już na etapie planowania danej transakcji M&A na przeprowadzenie kompleksowej analizy antymonopolowej i opracowanie kształtu transakcji optymalnego także z punktu widzenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji.

CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. Kancelaria świadczy doradztwo prawne dotyczące ochrony prywatnych interesów przedsiębiorców związanych ze stosowaniem czynów nieuczciwej konkurencji dot. m.in. takich kwestii jak naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszanie zakazu konkurencji czy nieuczciwe naśladownictwo produktów. Nasi prawnicy występowali w takich sporach zarówno po stronie powodowej, jak i pozwanej.

OCHRONA KONSUMENTÓW. Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie ochrony konsumentów obejmującą przygotowanie rozwiązań pozostających w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi w zakresie ochrony praw konsumentów, w tym ustawy o prawach konsumenta, instytucji klauzul abuzywnych, nieuczciwych praktyk rynkowych, rękojmi i gwarancji, czy sprzedaży na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, jak również regulacji wynikających ze szczegółowych uregulowań sektorowych. Kancelaria przygotowuje umowy, regulaminy, wzorce umów w relacji B2C, jak również doradza przy opracowywaniu kompleksowych rozwiązań biznesowych pod kątem zgodności z prawem konsumenckim, czy wreszcie pomaga przy wyborze środków naprawczych wobec zaistniałego już naruszenia.

DOŚWIADCZENIE. W sprawach z zakresu prawa konkurencji i ochrony konsumentów doświadczenie Kancelarii obejmuje świadczenie usług doradztwa prawnego na rzecz wiodących podmiotów z branży transportowej  i usług wspomagających transport, chemicznej, telekomunikacyjnej, nowych technologii, budowlanej, energetycznej, bankowej, funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeniowej, mediów i Internetu, zbrojeniowej, farmaceutycznej, deweloperskiej oraz FMCG.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA. Prawnicy Kancelarii są autorami szeregu publikacji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, w tym komentarzy do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jak również prowadzą szkolenia i warsztaty związane z tą tematyką.

Praktyką Kancelarii w obszarze prawa ochrony konkurencji i konsumentów kieruje dr. Mariusz Rypina.

Specjaliści: