Zamówienia publiczne

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną na rzecz zamawiających, jak i wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, zarówno w reżimie klasycznym, jak i sektorowym, a także w zakresie zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Doradzamy również przy realizacji inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi. Posiadamy doświadczenie w doradztwie zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

W szczególności zapewniamy:

Doświadczenie prawników Kancelarii w zakresie prawa zamówień publicznych dotyczy w szczególności branży IT (przetargi na wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych), branży budowlanejsektora transportowego, sektora energetycznego, sektora kolejowego, realizacji usług leśnych oraz bieżącej obsługi zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Doradzamy również przy zamówieniach publicznych udzielanych w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym także w postępowaniach prowadzonych w tzw. Bazie Konkurencyjności.

Lider praktyki prawa zamówień publicznych, radca prawny dr hab. Paweł Nowicki, jest Członkiem Rady Zamówień Publicznych i wieloletnim ekspertem Komisji Europejskiej w tym obszarze, autorem ponad 70 publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, PPP i koncesji na usługi i roboty budowlane. Uczestniczył w procesie tworzenia dyrektyw unijnych w zakresie zamówień publicznych z 2014 r., jak również nowej ustawy – prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Posiada bogate doświadczenie procesowe w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi w zakresie zamówień publicznych i jako jeden z niewielu ekspertów w Polsce, ma doświadczenie w reprezentowaniu klientów w przetargach prowadzonych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej (m.in. w Belgii, w Estonii, we Włoszech i w Republice Czeskiej).

Przez wiele lat członkiem Rady Zamówień Publicznych był również prof. dr hab. Marek Wierzbowski.

Ponadto Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz zamawiających oraz wykonawców we wszelkich sprawach i sporach związanych z wykonaniem umów o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie możliwości modyfikacji takich umów, naliczenia kar umownych, rozwiązania umowy.

Zapewniamy pomoc prawną we wszystkich postępowaniach kontrolnych związanych z udzielanymi zamówieniami publicznymi, w tym przede wszystkim w kontrolach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Regionalne Izby Obrachunkowe, Najwyższą Izbę Kontroli oraz Instytucje Zarządzające w systemie realizacji programów operacyjnych i regionalnych programów operacyjnych.

Sporządzamy specjalistyczne opinie prawne dotyczące interpretacji polskich i unijnych regulacji w zakresie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie obowiązku stosowania reżimu zamówień publicznych, zamówień in-house, relacji prawa konkurencji i prawa zamówień publicznych, obowiązków wynikających z RODO w zamówieniach publicznych, współpracy publiczno-publicznej, praktyk compliance w zamówieniach publicznych oraz wdrażania metodologii zarządzania łańcuchem dostaw. Nie tylko zadbamy o zgodność zamówień publicznych z prawem, ale zoptymalizujemy proces zakupowy zgodnie z zasadą Best Value for Money.

Pomagamy w profesjonalizacji kadr odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, prowadząc szkolenia z przepisów prawa zamówień publicznych na różnych poziomach zaawansowania. Za szkolenia odpowiedzialny jest r. pr. dr hab. Paweł Nowicki, jeden z najbardziej rozpoznawalnych trenerów zamówień publicznych w Polsce. Przeszkolił tysiące osób, m.in. pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Lasów Państwowych, Urzędów Kontroli Skarbowej, Ministerstwa Finansów, Urzędów Marszałkowskich, wielu jednostek samorządowych oraz wykonawców. Regularnie prowadzi wykłady z zakresu prawa zamówień publicznych i PPP poza granicami kraju, m.in. we Włoszech (Rzym, Mediolan), w Zjednoczonym Królestwie (Cardiff), na Węgrzech (Budapeszt), w Belgii (Bruksela).

Specjaliści: