Spory sądowe, arbitraż i mediacje

Kancelaria zapewnia swoim Klientom kompleksową i profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie prowadzonych sporów sądowych i pozasądowych (zarówno w ramach arbitrażu, jak i mediacji), opierając się na szerokiej wiedzy i bogatym, praktycznym doświadczeniu swoich prawników.

Prawnicy Kancelarii prowadzą postępowania sądowe obejmujące niemal wszystkie dziedziny prawa i rodzaje postępowań (w tym postępowania egzekucyjne i zabezpieczające), reprezentując Klientów przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji, przed Sądem Najwyższym, a także Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zob. Prawo konkurencji i ochrony konsumentów) i sądami administracyjnymi (zob. Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne).

Kancelaria posiada bogatą praktykę w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach cywilnych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, w szczególności w sprawach z zakresu prawa handlowego, rynku kolejowego, nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego oraz prawa pracy. Nasze doświadczenie obejmuje ponadto sprawy z zakresu prawa medycznego. Kancelaria jest zaangażowana w szereg postępowań sądowych zwłaszcza na rzecz Klientów instytucjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów precedensowych o wysokim stopniu skomplikowania i wysokiej wartości przedmiotu sporu. Prawnicy Kancelarii koncentrują się na tworzeniu i realizacji skutecznych scenariuszy procesowych oraz wypracowywaniu najkorzystniejszych dla Klientów rozwiązań prawnych. W większości przypadków prawnicy Kancelarii doprowadzają do wydania korzystnych dla Klientów rozstrzygnięć już na początkowym etapie sprawy, zaś w przypadku wniesienia przez przeciwnika środka odwoławczego z powodzeniem reprezentują Klientów przed sądami wyższych instancji a także przed Sądem Najwyższym.

Kancelaria świadczy ponadto usługi prawne w zakresie tzw. kredytów frankowych.

Prawnicy Kancelarii dysponują również bogatym doświadczeniem w prowadzeniu sporów w ramach międzynarodowego postępowania cywilnego, w których pojawiają się problemy z ustaleniem jurysdykcji sądów oraz prawa właściwego, zwłaszcza w odniesieniu do spraw gospodarczych i handlowych rozstrzyganych przy wykorzystaniu instrumentów prawa wspólnotowego oraz Konwencji o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

Kancelaria ma także szerokie doświadczenie w krajowych i zagranicznych sporach arbitrażowych, wynikające zarówno z reprezentowania interesów Klientów przed stałymi sądami arbitrażowymi (m.in. przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Konfederacji Lewiatan i Związku Banków Polskich) oraz trybunałami arbitrażowymi ad hoc, powoływanymi dla rozstrzygnięcia konkretnego sporu i działającymi w oparciu o różne regulaminy (np. ICC, UNCITRAL, Permanent Court of International Arbitration), jak również wynikające z doświadczenia prof. dr hab. Marka Wierzbowskiego jako arbitra rozstrzygającego takie spory. Profesor Wierzbowski przez szereg lat był wiceprzewodniczącym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, który to sąd jest największym polskim sądem arbitrażowym. Profesor Wierzbowski jest także mediatorem w ramach Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej a także przewodniczącym Sądu Izby Domów Maklerskich od początku istnienia tego sądu. Sąd Izby Domów Maklerskich rozstrzyga jako sąd polubowny (arbitrażowy) przede wszystkim spory klientów z domami maklerskimi, jak i spory pomiędzy samymi domami maklerskimi.

Najbardziej znaną sprawą arbitrażową prowadzoną przez Kancelarię była sprawa z powództwa Eureko przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej dotycząca prywatyzacji PZU, w której prof. dr hab. Marek Wierzbowski pełnił funkcję jednego z pełnomocników ustanowionych przez Ministra Skarbu Państwa.

Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów również w ramach postępowań mediacyjnych i negocjacji ugodowych.

W Kancelarii zespołem prowadzącym postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne kieruje mec. Anna Krysiak.

Specjaliści: