Rynki kapitałowe 

W ramach specjalizacji Rynki kapitałowe świadczymy kompleksowe usługi dla uczestników rynków kapitałowych – emitentów, inwestorów, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI). Rynek kapitałowy oferuje wiele szans, a naszym celem jest umożliwienie Klientom Kancelarii skorzystania z nich w zgodny z prawem, bezpieczny sposób.

Prawo rynków kapitałowych jest wyjątkowo obszerną pod względem źródeł prawa oraz interdyscyplinarną dziedziną prawa. Doskonała znajomość szczegółowych regulacji składających się na to prawo jest jednak niezbędna, aby osiągnąć zamierzone cele aktywności na rynkach kapitałowych, a zarazem nie narazić się na sankcje administracyjne i karne. Ufamy, że specjalistyczna wiedza naszych ekspertów, wśród których znajdują się zarówno osoby o bogatym dorobku naukowym w tej dziedzinie prawa (a zarazem nauczyciele akademiccy z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), jak i praktycy z wieloletnim doświadczeniem, zdobywanym nie tylko w kancelariach prawnych, ale również m.in. w Biurze Prawnym GPW, jest gwarancją, iż nasi Klienci otrzymują najwyższy poziom usług w tym zakresie.

Pragniemy również podkreślić, iż nasza Kancelaria ma długoletnią tradycję w obsłudze uczestników rynków kapitałowych. Założyciel Kancelarii i obecny Partner, prof. dr hab. Marek Wierzbowski, brał aktywny udział w tworzeniu polskiego rynku kapitałowego, a następnie na przestrzeni lat w swojej praktyce zawodowej świadczył usługi prawne na rzecz jego uczestników. Kolosalne zasługi prof. dr hab. Wierzbowskiego dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego były wielokrotnie doceniane przez różne ciała opiniotwórcze (wspomnieć należy chociażby o prestiżowym rankingu Chambers Global, w którym wskazano, iż Marek Wierzbowski has long-standing experience in ECM (Equity Capital Markets) mandates and is highly regarded for his extensive contributions to the foundations of the area. Podobnie Partner Kancelarii – Sławomir Jakszuk, który od wielu lat na bieżąco nadzoruje prace zespołu Rynków Kapitałowych, od dawna obecny jest na polskim rynku kapitałowym. Jeszcze przed przystąpieniem do Kancelarii, sprawując przez wiele lat funkcję wicedyrektora Biura Prawnego GPW, zdobywał on praktyczne doświadczenie w obsłudze podmiotów tworzących polski rynek kapitałowy oraz aktywnych na tym rynku.

Zakres usług oferowanych w ramach specjalizacji Rynki kapitałowe

 1. Usługi prawne dla emitentów, w tym:
  • obsługa prawna procesów IPO, SPO, dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku giełdowym (w tym w ramach dual listingu), wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect czy przeniesienia notowań;
  • obsługa prawna procesów emisji obligacji (zarówno w ramach oferty publicznej, jak i niepublicznej);
  • obsługa prawna procesu delistingu;
  • wspieranie emitentów przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych;
  • doradztwo przy opracowywaniu programów motywacyjnych;
  • reprezentowanie emitentów przed KNF, GPW i KDPW;
  • doradztwo regulacyjne na rzecz emitentów (m.in. przygotowywanie wymaganych prawem oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 procedur wewnętrznych);
  • doradztwo prawne przy sporach korporacyjnych.
 2. Usługi prawne dla inwestorów, w tym:
  • doradztwo dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji spółek publicznych (w drodze wezwań bądź w sposób pozwalający na uniknięcie ogłaszania wezwania);
  • kompleksowa obsługa prawna transakcji na akcjach spółek publicznych;
  • obsługa prawna procesu wykupu akcjonariuszy mniejszościowych w spółce publicznej oraz procesów zmierzających do delistingu spółki publicznej;
  • wspieranie inwestorów przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych;
  • doradztwo przy zawiązywaniu porozumień akcjonariuszy i obsługa prawna ich skutków;
  • reprezentacja inwestorów w postępowaniach przed KNF oraz w sporach sądowych i arbitrażowych z emitentami oraz instytucjami finansowymi;
  • reprezentacja inwestorów na walnym zgromadzeniu emitenta.
 3. Usługi prawne dla domów maklerskich i ich akcjonariuszy, w tym:
  • obsługa prawna procesów zakładania domów maklerskich oraz rozszerzania zakresu ich działalności;
  • reprezentacja w postępowaniach przed KNF;
  • opracowywanie niezbędnych wewnętrznych procedur i regulaminów działania domu maklerskiego, a także dostosowywanie ich do zmieniających się przepisów prawa i wymagań KNF;
  • doradztwo w zakresie wprowadzania nowych produktów i nowych rodzajów działalności;
  • reprezentacja domów maklerskich, ich władz i pracowników w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych i sądowych.
 4. Doradztwo dla funduszy inwestycyjnych, w tym:
  • doradztwo w zakresie powoływania i działania zarówno towarzystw funduszy inwestycyjnych, jak i samych funduszy (w tym organizacja towarzystw zgodnie z oczekiwaniami KNF);
  • przygotowywanie projektów statutów funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw, regulaminów i procedur wewnętrznych, dokumentacji związanej z zawieranymi przez fundusze umowami oraz innymi czynnościami prawnymi dotyczącymi towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy;
  • reprezentacja towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy w postępowaniach przed KNF w sprawie uzyskiwania zezwoleń na utworzenie funduszy inwestycyjnych, jak również w innych postępowaniach administracyjnych oraz sądowych i sądowoadministracyjnych;
  • przygotowywanie oraz obsługa prawna procesów zatwierdzania prospektów emisyjnych publicznych certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte;
  • obsługa prawna procesów wprowadzania na rynek polski funduszy inwestycyjnych przez zagraniczne towarzystwa.
 5. Doradztwo dla alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI), w tym:
  • przeprowadzanie analizy prawnej dotyczącej spełnienia przez dany podmiot definicji ASI;
  • doradztwo prawne przy opracowywaniu lub dostosowywaniu do wymogów prawnych dokumentów założycielskich ASI oraz Zarządzającego ASI oraz dokumentów, w tym regulaminów, dotyczących działalności prowadzonej przez ASI;
  • przygotowywanie wniosku o wpis do rejestru Zarządzających ASI lub wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności Zarządzającego ASI (wraz ze wszelką niezbędną dokumentacją) oraz reprezentacja przed KNF.

Nasi Klienci

Mamy zaszczyt poinformować, że w ostatnim czasie zaufali nam m.in.:

Ponadto, od lat jesteśmy jednym z liderów pod kątem liczby sporządzonych prospektów emisyjnych. Kancelaria obsługiwała bądź obsługuje postępowania prospektowe następujących spółek:

Specjaliści: