Postępowania administracyjne oraz postępowania przed sądami administracyjnymi

Postępowania administracyjne oraz postępowania przed sądami administracyjnymi są jedną z głównych, powszechnie uznanych specjalizacji Kancelarii. Prawnicy Kancelarii prowadzili wiele trudnych spraw z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości, ochrony środowiska, prawa samorządu terytorialnego, prawa o cudzoziemcach i obywatelstwie, ochrony danych osobowych, prawa górniczego i geologicznego, prawa lotniczego, prawa kolejowego i regulacji wszystkich rodzajów transportu, rynków finansowych etc.

Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów jako pełnomocnicy w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Występowaliśmy – jako przedstawiciele podmiotów prywatnych – skarżąc decyzje administracyjne, ale również jako przedstawiciele instytucji rządowych, których działania lub rozstrzygnięcia były kwestionowane.

Liczne sprawy przed organami administracji i sądami administracyjnymi prowadzone są przez zespół Nieruchomości, budownictwa i projektów inwestycyjnych kierowany przez mec. Joannę Rewkowską i mec. Wojciecha Jacyno, przy aktywnym udziale prawników Agaty Broniewskiej i Aleksandra Bulskiego. Są to sprawy o zróżnicowanym charakterze dotyczące m.in. obiektów infrastrukturalnych, energetycznych, komercyjnych oraz budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego.

Przed sądami administracyjnymi wielokrotnie występuje mec. Anna Krysiak, kierująca zespołem Postępowań spornych.

W sprawach administracyjnych i przed sądami administracyjnymi często występują również mec. Mariusz Rypina i mec. Kamilla Pomorska, reprezentując Klientów w postępowaniach regulacyjnych (z zakresu prawa energetycznego, telekomunikacyjnego i rynku kolejowego), jak również m.in. w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej. Mec. Pomorska i mec. Rypina często reprezentują Klientów Kancelarii również przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W rozbudowanej praktyce z zakresu prawa administracyjnego istotny udział mają inni prawnicy kancelarii: dr Joanna Róg-Dyrda (głównie rynek kapitałowy i rynki finansowe) Stanisław Radowicki (głównie prawo farmaceutyczne, medyczne, uzbrojenie, gry hazardowe).

W niektórych sprawach, prowadzonych przez nas przed sądami administracyjnymi, wydano orzeczenia o charakterze precedensowym. Prawnicy Kancelarii reprezentowali Klientów m.in. przed składami rozszerzonymi Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również w stosunkowo rzadko stosowanym postępowaniu mediacyjnym przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Czołowy komentarz do prawa o postępowaniu przed sadami administracyjnymi został opracowany przy współudziale prawników Kancelarii. Jego współredaktorem jest prof. dr hab. Marek Wierzbowski.

W prowadzeniu spraw przed organami administracji istotne znaczenie ma autorytet prof. dr hab. Marka Wierzbowskiego, profesora zwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Współautorami publikacji z zakresu postępowania administracyjnego są m.in. mec. Anna Krysiak, mec. Sławomir Jakszuk, dr Joanna Róg-Dyrda, mec. Wojciech Jacyno, mec. Mariusz Rypina, mec. Joanna Rewkowska, mec. Jakub Żelazek i mec. Mateusz Olewiński z naszej Kancelarii.

Specjaliści: