Nieruchomości, budownictwo, projekty inwestycyjne 

NIERUCHOMOŚCI. Specjalizujemy się w szeroko pojętym prawie obrotu i zagospodarowania nieruchomości. W ramach tej specjalizacji reprezentujemy inwestorów w nabywaniu/zbywaniu nieruchomości, negocjując i asystując przy zawieraniu wszelkich umów związanych z obrotem nieruchomościami. Przeprowadzamy badanie stanu prawnego nieruchomości (legal due diligence). Wielokrotnie reprezentowaliśmy wiodące spółki z branży telekomunikacyjnej, energetycznej, infrastrukturalnej czy kolejowej w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

W aspekcie obrotu nieruchomościami zajmujemy się również doradztwem w zakresie finansowania nabycia i zagospodarowania nieruchomości (negocjujemy umowy kredytu i ich zabezpieczenia). Posiadamy doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu inwestycji dla deweloperów realizujących obiekty mieszkaniowe i komercyjne.

Zajmujemy się sprawami z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w szczególności oceniając przydatność nieruchomości dla realizacji inwestycji pod względem planistycznym. Obejmuje to przede wszystkim analizę postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy).

Doradzamy w sprawach reprywatyzacyjnych oraz kompleksowo obsługujemy proces odzyskiwania nieruchomości lub dochodzenia odszkodowań.

Przygotowujemy i negocjujemy umowy najmu i dzierżawy obiektów komercyjnych i prywatnych.

PROCES BUDOWLANY. Doradzamy Klientom w prawnych aspektach prowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym w zakresie uzyskiwania stosownych decyzji administracyjnych, począwszy od decyzji o warunkach zabudowy, skończywszy na pozwoleniu na użytkowanie inwestycji, jak również w zakresie często zmieniających się przepisów dotyczących środowiskowych uwarunkowań inwestycji. Doradztwo w zakresie środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji uwzględnia również analizy prawne dotyczące interpretacji unijnego prawa ochrony środowiska.

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE. W ramach praktyki infrastruktury prawnicy Kancelarii doradzają w zakresie możliwych sposobów realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w szczególności pod kątem koniecznych do uzyskania decyzji administracyjnych. Kancelaria świadczy usługi doradztwa dotyczące decyzji na każdym etapie inwestycji infrastrukturalnych, począwszy od zezwoleń planistycznych (decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy) przez decyzje zapewniające tytuł prawny do nieruchomości (tzw. częściowe wywłaszczenie) aż po pozwolenie na budowę. Doradztwo w zakresie inwestycji infrastrukturalnych obejmuje również kwestie związane z prawną regulacją ochrony środowiska na wstępnym etapie inwestycji (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach).

Prawnicy Kancelarii doradzają również w zakresie cywilnoprawnych zagadnień związanych z realizacją inwestycji w zakresie infrastruktury, takich jak w szczególności badanie stanu prawnego nieruchomości, na których planowana jest realizacja projektu, analiza umów i prowadzenie sporów sądowych związanych z projektem.

INWESTYCJE Z ZAKRESU ENERGETYKI. Doradzamy w zakresie realizacji inwestycji związanych z energetyką. Posiadamy szerokie doświadczenie w doradztwie prawnym związanym z realizacją inwestycji obejmujących obiekty liniowe, w tym w szczególności linie elektroenergetyczne. Jesteśmy zaangażowani w doradztwo prawne związane z realizacją inwestycji zarówno w sektorze energetyki konwencjonalnej, jak i w sektorze odnawialnych źródeł energii, w tym z zakresu energetyki wodnej, wiatrowej oraz biogazowni. W zakres naszych usług wchodzi przede wszystkim analiza nieruchomościowo-inwestycyjna planowanych przedsięwzięć, w szczególności badanie stanu prawnego nieruchomości, na których planowana jest realizacja projektu, wskazanie koniecznych etapów inwestycji z prawnego punktu widzenia, weryfikacja uzyskanych decyzji niezbędnych do przeprowadzenia przedsięwzięcia, itp. Doradzaliśmy również w projektach dotyczących budów morskich i lądowych źródeł energii odnawialnej.

REPREZENTACJA KLIENTÓW PRZED ORGANAMI ADMINISTTRACJI PUBLICZNEJ I SĄDAMI. W zakresie prawa obrotu nieruchomościami i prawa inwestycji budowlanych reprezentujemy klientów przed organami administracji, w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz przed sądami powszechnymi. W prowadzeniu spraw przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi istotne znaczenie ma praktyka akademicka prof. dr hab. Marka Wierzbowskiego.

KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO. Prof. dr hab. Marek Wierzbowski był przewodniczącym, a mec. Wojciech Jacyno członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, której celem było przygotowanie zunifikowanego aktu prawnego regulującego prawo budowlane oraz prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego. Komisja opracowała projekt Kodeksu budowlanego.

PUBLIKACJE NAUKOWE. W ramach Kancelarii pod nadzorem prof. dr hab. Marka Wierzbowskiego powstały publikacje będące niezastąpioną pomocą dla prawników praktyków zajmujących się nieruchomościami i prowadzeniem procesu inwestycyjnego, w tym komentarze do prawa budowlanego i ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu  przestrzennym.

Praktykę Kancelarii w zakresie obrotu nieruchomościami i prawa inwestycyjnego prowadzą mec. Wojciech Jacyno i mec. Joanna Rewkowska. Liczne procesy dotyczące nieruchomości prowadzi partner Kancelarii, mec. Anna Krysiak. Wymienionych prawników wspiera zespół doświadczonych młodszych prawników.

Specjaliści: