AML

W ramach specjalizacji AML świadczymy usługi prawne dla instytucji obowiązanych z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak również doradzamy przy wykonywaniu obowiązków związanych ze zgłaszaniem informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Dynamicznie zmieniające się w ostatnich latach obowiązki z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, stopniowe rozszerzanie grona podmiotów nimi objętych, nieprecyzyjne przepisy, jak również bardzo surowe kary grożące za niedopełnienie tych obowiązków, przekładają się na gwałtowny wzrost znaczenia obszaru AML, jako generującego istotne ryzyko regulacyjne, w prowadzonej działalności. Zadaniem prawników Kancelarii jest aktywne wpieranie naszych Klientów w procesie zarządzania tym ryzykiem, uświadamianie ich o ciążących na nich obowiązkach w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak również pomoc prawna przy ich realizacji.

Zakres usług oferowanych w ramach specjalizacji AML

 1. Usługi prawne dla instytucji obowiązanych, w tym:
  • weryfikacja podlegania obowiązkom z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • doradztwo przy opracowywaniu projektów ocen ryzyka instytucji obowiązanych;
  • doradztwo przy opracowywaniu wewnętrznej procedury AML;
  • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników instytucji obowiązanych w zakresie obowiązków AML;
  • doradztwo na rzecz Klientów w trakcie kontroli oraz przy wdrażaniu zaleceń pokontrolnych;
  • reprezentacja Klientów w postępowaniach administracyjnych (w tym w szczególności postępowaniach przed GIIF) w przedmiocie nałożenia kar za niezrealizowanie obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • reprezentacja Klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi wszczynanych skargą na decyzję organu w przedmiocie nałożenia kar za niezrealizowanie obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 2. Usługi prawne dla spółek zobowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjencie rzeczywistym do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w tym:
  • wspieranie Klientów w procesie identyfikacji beneficjentów rzeczywistych (m.in. przygotowywanie opinii prawnych dot. wykładni definicji beneficjenta rzeczywistego).

Praktyką Kancelarii w zakresie AML zajmują się prof. dr hab. Marek Wierzbowski, dr Joanna Róg-Dyrda, mec. Sławomir Jakszuk oraz Anna Jaskułowska.

Specjaliści: