Rafał Stankiewicz

of counsel
r.stankiewicz@wierzbowski.com 022 312 41 10

Rafał Stankiewicz

of counsel

Doktor Rafał Stankiewicz, radca prawny, of counsel Kancelarii, uznany specjalista z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawa gospodarczego publicznego specjalizuje się w prawie konkurencji, pomocy publicznej, prawie energetycznym i prawie telekomunikacyjnym. Był jednym z ekspertów pracujących nad nową ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed UOKiK (m.in. uzyskał zgodę Prezesa UOKiK na liczne koncentracje, w tym dotyczące PKP Cargo). Doktor Stankiewicz jest współautorem przygotowanego na zlecenie prezesa UOKiK raportu dotyczącego problematyki wyłączeń sektorowych w zakresie praktyk ograniczających konkurencję. Opracował również projekt jednego z rozporządzeń Rady Ministrów do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Prowadzi szkolenia dla urzędników administracji publicznej, w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury szkoli sędziów sądów gospodarczych w zagadnieniach publicznoprawnych aspektów ochrony konkurencji. Brał udział w pracach nad reorganizacją struktury niektórych urzędów centralnych. Jest adiunktem w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkiem Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. W latach 2004–2008 pełnił funkcje konsultanta oraz pełnomocnika prawnego Krajowej Rady Notarialnej. W 2007 r. reprezentował samorząd radców prawnych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zasiadał w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych i współautorem komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (C.H.Beck, 2009), a także redaktorem naukowym pracy zbiorowej Współczesne problemy prawa energetycznego (LexisNexis, 2010).