r.pr. Joanna Rewkowska z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym dotyczącym zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Skarżący reprezentowany przez r.pr. Joannę Rewkowską kwestionował decyzję, w której organ administracji zwrócił dawnym właścicielom część wywłaszczonej nieruchomości. Sąd administracyjny uznał, że skarga jest zasadna i uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję ją poprzedzającą. Sąd administracyjny podzielając argumenty podniesione przez skarżącą stwierdził, że organy administracji powinny ponownie zbadać i ocenić materiał dowodowy pod kątem ustalenia, czy zwracana część nieruchomości stała się rzeczywiście zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu.

wróć