Publikacje

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku I jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz

Jest to drugie wydanie komentarza niezbędnego każdemu zajmującemu się problemami ochrony środowiska, a także działalnością, gdzie mają znaczenie przepisy dotyczące ocen oddziaływania na środowisko.

Ustawa o Ochronie Konkurencji I Konsumentów. Komentarz

Przygotowany pod red. prof. Tadeusza Skocznego ze znacznym udziałem prawników naszej Kancelarii specjalizujących się w prawie antymonopolowym.

Zmiany W KPA I PPSA Wynikające Z Regulacji Covid-19. Suplement Do Komentarza

Dzieło przygotowane przez prawników Kancelarii: mec. Annę Jaskułowską, adw. Mariusza Rypinę oraz prof. Marka Wierzbowskiego i błyskawicznie wydane przez C.H. Beck.

Ustawa o obligacjach. Komentarz

Drugie wydanie podstawowego komentarza w Polsce do ustawy o obligacjach przygotowanego przez prawników Kancelarii. Niezbędny dla każdego emitenta obligacji, czy potencjalnego nabywcy obligacji...

ReNEUAL Model Kodeksu Postępowania Administracyjnego Unii Europejskiej

Model kodeksu został przygotowany przez międzynarodowy zespół ekspertów z udziałem prof. Marka Wierzbowskiego. ReNEUAL (Research Network on EU Administrative Law) uzyskał za niego pierwszą nagrodę Spinelli przyznawaną przez Komisję Europejską.

System Prawa Administracyjnego. Tom 6. Podmioty Administrujące.

Obszerne fragmenty tego tomu zostały przygotowane przez prawników naszej Kancelarii.

Postępowanie Administracyjne I Sądowoadministracyjne

Nowe wydanie podręcznika akademickiego przygotowane z nowym zespołem autorskim z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego i naszej Kancelarii.

Prawo Konkurencji. System Prawa Prywatnego. Tom 15

Obszerne fragmenty tego tomu poświęcone zagadnieniom antymonopolowym zostały przygotowane przez prawników naszej Kancelarii.

Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań

Jest to księga pamiątkowa, dedykowana prof. Markowi Wierzbowskiemu z okazji jego jubileuszu.

Nadzór administracji państwowej nad obrotem pierwotnym akcjami

Autorem tej pracy jest dr Joanna Róg - Dyrda, senior associate naszej Kancelarii. Jest to jej rozprawa doktorska, dostosowana do wymagań służenia praktyce. Praca niezbędna każdemu, kto ma zamiar oferować akcje na rynku publicznym.

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Jest to 6te wydanie Komentarza do Kpa pod redakcją długoletniego prezesa NSA prof. Romana Hausera i prof. Marka Wierzbowskiego. Siódme wydanie jest w końcowym okresie prac wydawniczych.

Warranty subskrypcyjne

Pierwsza tak obszerna w naszej literaturze prawniczej i ekonomicznej praca pióra dr Iwony Gębusi poświęcona warrantom subskrypcyjnym.