Przemysław Kamil Rosiak

Associate Partner
pk.rosiak@wierzbowski.com 022 312 41 10

Przemysław Kamil Rosiak

Associate Partner

Associate Partner

Przemysław Kamil Rosiak jest radcą prawnym. Specjalizuje się w procedurach Unii Europejskiej, postępowaniach dotyczących ochrony konkurencji i pomocy państwa oraz prawie lotniczym.

Reprezentuje i doradza klientom w postępowaniach przed Komisją Europejską, Sądem Unii Europejskiej oraz Trybunałem Sprawiedliwości UE. Prowadził jako pełnomocnik ponad 20 postępowań przed Sądem Unii Europejskiej i Trybunałem Sprawiedliwości UE w różnych dziedzinach. Reprezentuje klientów w postępowaniach prowadzonych przez UOKiK oraz prowadzi sprawy przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Posiada szerokie doświadczenie w negocjacjach, zarówno na poziomie międzynarodowym (w imieniu podmiotów publicznych i prywatnych), jak i krajowym.

Jest polskim przedstawicielem i przewodniczącym Stałej Delegacji CCBE przy Trybunale Sprawiedliwości UE, krajowym korespondentem European State Aid Law Quarterly, członkiem zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (SPK) oraz autorem i współautorem publikacji książkowych i artykułów naukowych nt. prawa europejskiego i prawa konkurencji.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa UE i prawa konkurencji dla radców prawnych, aplikantów i przedsiębiorców; visiting professor w Kolegium Europejskim w Natolinie.

Języki: polski, francuski, angielski, węgierski