Prof. Marek Wierzbowski i mec. Wojciech Jacyno z sukcesem reprezentowali przed Naczelnym Sądem Administracyjnym klienta z branży gospodarki odpadami w sprawie dotyczącej wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

Na skutek wyroku NSA został uchylony w całości, niekorzystny dla klienta Kancelarii, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę na wojewódzki plan gospodarki odpadami.

NSA podzielił argumentację przedstawioną przez prof. Wierzbowskiego oraz mec. Jacyno wskazującą na dokonanie przez sąd I instancji błędnej wykładni przepisów dotyczących udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów mających znaczenie dla środowiska, jak również błędnej wykładni przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw regulujących zakres aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami.

wróć