Oskar Nowiński

associate
o.nowinski@wierzbowski.com 022 312 41 10

Oskar Nowiński

associate

Oskar Nowiński, associate, aplikant radcowski, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, The Center for American Law Studies of the Warsaw University Faculty of Law and Administration oraz die Deutsche Rechtsschule an der Universität Warschau.

Członek zespołu prawa budowlanego i nieruchomości, ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz zamówień publicznych. W centrum jego zainteresowań zawodowych leżą aspekty prawne związane z bieżącym doradztwem w zakresie realizacji inwestycji budowlanych. Brał udział w sporządzaniu analiz stanu prawnego nieruchomości (due diligence), prowadząc analizę tytułów prawnych do nieruchomości, w tym analizy umów najmu i dzierżawy, zgodności lokalizacji inwestycji z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prawidłowości decyzji wydawanych w procesie inwestycyjnym. Uczestniczy w prowadzeniu postępowań administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami powszechnymi. Włada językiem angielskim.