Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie umorzył postępowanie dotyczące przeprowadzenia dodatkowych pomiarów w celu wykonania dokumentacji hydrogeologicznej

Prawnicy praktyki nieruchomości, budownictwa i ochrony środowiska kancelarii doprowadzili do umorzenia postępowania Okręgowym Urzędem Górniczym w Krakowie w postępowaniu dotyczącym nakazania przeprowadzenia dodatkowych pomiarów na podstawie art. 172 ust. 2 prawa geologicznego i górniczego prowadzonego w stosunku do klienta realizującego przedsięwzięcie polegające na wykonaniu ujęcia wody pitnej.

Postępowanie dotyczyło rozważenia celowości nakazania przeprowadzenia przez klienta kancelarii dodatkowych pomiarów próbek pozyskanych z otworów poszukiwawczo-rozpoznawczych złóż wody pitnej w ramach prowadzenia badań geologicznych, w celu wykonania dokumentacji hydrogeologicznej. Postępowanie zostało wszczęte po zakończeniu prac objętych planem ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne. Okręgowy Urząd Górniczy uwzględnił nasza argumentację oraz uznał, iż postępowanie jest bezprzedmiotowe ze względu na zakończenie prac obejmujących wykonanie otworów poszukiwawczo-rozpoznawczych.

Powyższe rozstrzygnięcie jest korzystne dla klienta kancelarii, gdyż przeprowadzenie dodatkowych pomiarów wiązałoby się ze znacznymi kosztami wykonania dodatkowych pompowań, które ponadto nie byłby zgodne z zatwierdzonym planem ruchu zakładu i wymagałyby jego uprzedniej zmiany.

Klienta w postępowaniu reprezentowała adw. Martyna Kalinowska (associate). Zespołem świadczącym doradztwo prawne w ramach prowadzonego przedsięwzięcia kieruje r. pr. Joanna Rewkowska (associate partner).

wróć