Nowe wydania Komentarzy

Ukazały się dwa komentarze pod redakcją prof. Wierzbowskiego i prof. Romana Hausera, profesora UAM, byłego prezesa NSA, dyrektora Biura Orzecznictwa NSA:
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz CH Beck 2020 Wydanie 6.
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz CH Beck 2020 Wydanie 6.
Oraz Komentarz pod red prof. Wierzbowskiego i dr T. Filipowicza A. Plucińskiej Filipowicz (sędzia NSA w stanie spoczynku):
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko CH Beck 220 wyd. 2.
Współautorami tego komentarz są mec. Joanna Rewkowska i mec. Wojciech Jacyno z naszej Kancelarii

wróć