Mec. Anna Krysiak z sukcesem doprowadziła do prawomocnego oddalenia powództwa przeciwko Klientowi kancelarii – spółce brokerskiej, w sprawie związanej ze świadczeniem usług pośrednictwa w obrocie kontraktami terminowymi

Mec. Anna Krysiak z sukcesem reprezentowała w obu instancjach znaczącą na rynku usług brokerskich spółkę, w sprawie dotyczącej roszczeń związanych ze świadczeniem usług pośrednictwa w obrocie kontraktami terminowymi. Sąd pierwszej instancji w całości podzielił argumentację prezentowaną przez mec. Annę Krysiak, uznając roszczenia przeciwko spółce brokerskiej za całkowicie niezasadne i oddalając powództwo w całości. W dniu 26 kwietnia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił z kolei apelację złożoną przez powoda, przychylając się w całości do argumentów pełnomocnika pozwanej spółki brokerskiej.

wróć