dr Mariusz Rypina

associate partner
m.rypina@wierzbowski.com 022 312 41 10

dr Mariusz Rypina

associate partner

Mariusz Rypina, associate partner, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, doktor nauk prawnych. Uznany specjalista w dziedzinie prawa gospodarczego, w szczególności z zakresu regulacji transportu kolejowego, prawa energetycznego, prawa antymonopolowego oraz postepowań administracyjnych i sądowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, w tym współautorem komentarzy do ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz komentarza do prawa rynku kapitałowego.

W zakresie regulacji transportu kolejowego doradza zarówno narodowemu zarządcy infrastruktury kolejowej, przewoźnikom kolejowym, jak też innym przedsiębiorcom działającym w branży kolejowej. W obszarze prawa energetycznego doradza największym grupom energetycznym działającym w Polsce, a także innym przedsiębiorstwom energetycznym i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w otoczeniu sektora energetycznego. Jego doradztwo na rzecz przedsiębiorców obejmuje również wiele innych specjalistycznych regulacji publicznego prawa gospodarczego m.in. z zakresu dozoru technicznego i systemów oceny zgodności. Obsługiwał szereg transakcji M&A zwłaszcza w zakresie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców.

W Kancelarii kieruje praktyką w zakresie transportu kolejowego, energetyki, prawa konkurencji i ochrony konsumentów, a także praktyką z w zakresie dozoru technicznego i oceny zgodności oraz w zakresie ochrony danych osobowych, tajemnic prawnie chronionych i dostępu do informacji publicznej.