Kolejny Sukces przed NSA – precedensowy wyrok w sprawie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

Prawnicy Kancelarii – mec. Kamilla Pomorska i mec. Anna Celejewska-Rajchert z sukcesem reprezentowały klienta w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie zasadności ograniczenia prawa wglądu do akt postępowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa. Strona przeciwna – stowarzyszenie konkurencyjnych przedsiębiorców domagała się dostępu do całości akt sprawy. Istota sporu dotyczyła rozstrzygnięcia czy pomimo braku wyraźnej regulacji w ustawie o transporcie kolejowych, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa przedkładane przez stronę postępowania polegają ochronie w postępowaniu przed Prezesem UTK. Naczelny Sąd Administracyjny podzielił nasze stanowisko, stwierdzając, że dopuszczalne jest ograniczenie prawa wglądu do akt postępowania prowadzonego przez Prezesa UTK z uwagi na informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. W ustnych motywach rozstrzygnięcia NSA wskazał, że właściwą podstawą prawną stanowią przepisy Konstytucji (w szczególności art. 61), art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 74 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 14 ust. 4 Ustawy o transporcie kolejowym. Sprawa ma charakter precedensowy i będzie miała duże znaczenie dla praktyki postępowań przez Prezesem UTK jak również w toku postępowań przed innymi regulatorami rynku, gdzie regulacje prawne nie przewidują wprost procedury właściwej dla ochrony informacji przedkładanych przez Stronę stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

wróć