Prof. UMK dr hab. Paweł Nowicki

of counsel
p.nowicki@wierzbowski.com 022 312 41 10

Prof. UMK dr hab. Paweł Nowicki

of counsel

Of counsel, kieruje Praktyką Zamówień Publicznych oraz Praktyką Prawa Europejskiego, Pomocy Publicznej i Funduszy Unijnych w Kancelarii. Członek Rady Zamówień Publicznych.

Radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uniwersytetu w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w tematyce prawa gospodarczego i polityk gospodarczych Unii Europejskie, w szczególności w prawie zamówień publicznych i PPP. Ekspert Banku Światowego w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych. Ekspert Komisji Europejskiej z dziedziny prawa zamówień publicznych – członek działającej przy Komisji Europejskiej grupy ekspertów zainteresowanych stron ds. zamówień publicznych na kadencję 2012-2015. Członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych (The Public Procurement Law Association) oraz Komisji ds. Wspierania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działającej przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Członek kolegium redakcyjnego European Procurement & Public Private Partnership Law Review.Autor ponad 70 publikacji na temat prawa zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi, PPP, funduszy unijnych oraz nowoczesnych technologii. Ceniony trener i wykładowca, prelegent na licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu prawa zamówień publicznych zarówno w Polsce, jak i za granicą (m.in. w Rzymie, Mediolanie, Cardiff i Budapeszcie). Doświadczony pełnomocnik w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych.