Anna Krysiak

partner
a.krysiak@wierzbowski.com 022 312 41 10

Anna Krysiak

partner

Anna Krysiak, partner, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje zespołem postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.

Mec. Anna Krysiak specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. W swojej praktyce koncentruje się na tworzeniu i realizacji skutecznych strategii procesowych oraz wypracowywaniu optymalnych, z punktu widzenia interesów Klientów, rozwiązań w związku ze sporami prawnymi, których stroną są Klienci Kancelarii. Adwokat Anna Krysiak m.in. z sukcesem reprezentuje Klientów – w tym czołowe spółki z branż telekomunikacyjnej, energetycznej, kolejowej – w wielu skomplikowanych i precedensowych postępowaniach spornych o wielomilionowej wartości przedmiotu sporu, prowadzonych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi oraz przed Sądem Najwyższym. W trakcie praktyki zawodowej zyskała ponadto bogate doświadczenie w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy a także z zakresu prawa medycznego. Mec. Krysiak dysponuje również doświadczeniem w prowadzeniu sporów odszkodowawczych toczących się z udziałem Skarbu Państwa czy też państwowych osób prawnych a także sporów w ramach międzynarodowego postępowania cywilnego, w których pojawiają się problemy z ustaleniem jurysdykcji sądów oraz prawa właściwego, zwłaszcza w odniesieniu do spraw gospodarczych i handlowych rozstrzyganych z wykorzystaniem instrumentów prawa wspólnotowego oraz konwencji międzynarodowych. Poza prowadzeniem postępowań sądowych Mec. Krysiak doradza Klientom instytucjonalnym w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego i prawa pracy. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje również sprawy dotyczące tzw. kredytów frankowych. Adwokat Anna Krysiak z powodzeniem uczestniczy także w prowadzeniu negocjacji zmierzających do polubownego zakończenia sporów. Ma również szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed organami administracji publicznej i w reprezentowaniu Klientów przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, zwłaszcza w zakresie postępowań w przedmiocie regulowania stanów prawnych nieruchomości.

Adwokat Anna Krysiak jest autorką kilkunastu publikacji z zakresu postępowania arbitrażowego a także współautorką monografii ,,Odpowiedzialność biegłego rewidenta” wydanej przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Mec. Krysiak ponadto czynnie uczestniczy w charakterze prelegenta w specjalistycznych konferencjach i panelach dyskusyjnych.