Andrzej Zabojski

a.zabojski@wierzbowski.com 022 312 41 10

Andrzej Zabojski

Aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w aspektach związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym w szczególności pod kątem procedury administracyjnej, prawa budowlanego, ochrony zabytków i ochrony środowiska. Reprezentuje inwestorów na wszystkich etapach procedury planistycznej, w postępowaniach o ustalenie warunków zabudowy, w postępowaniach w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę oraz postępowaniach legalizacyjnych. Wspiera klientów na etapie reprezentacji przed organami administracji, jak również na etapie postępowań sądowoadministracyjnych. Doradza deweloperom w ramach procesu budowlanego poprzez sporządzanie opinii prawnych obejmujących zagadnienia z prawa budowlanego, przepisów technicznych, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i prawie ochrony środowiska, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, specustawy kolejowej oraz aktów planistycznych. Doradza również wspólnotom mieszkaniowym oraz zarządcom nieruchomości.

Przeprowadza badania stanu prawnego nieruchomości, w szczególności w zakresie ryzyk związanych z regulacją planistyczną. Sporządza umowy dotyczące nieruchomości.

Doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych, których specjalizacja obejmuje administracyjnoprawne oraz cywilne zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjno-budowlanego.

Podczas praktyki zawodowej w zakresie zagadnień administracyjnoprawnych doradzał takim podmiotom jak Robyg, Murapol, Echo Investments, Nexity, Yareal, Dom Development, Skanska Property Poland, HB Reavis, Capital Park.