Aleksander Bulski

Of counsel
a.bulski@wierzbowski.com 022 312 41 10

Aleksander Bulski

Of counsel

Aleksander Bulski, of counsel, radca prawny. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach Kancelarii zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem nieruchomości, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, prawem budowlanym i ochroną środowiska. Uczestniczy w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w szczególności dotyczących decyzji administracyjnych uzyskiwanych w toku procesu budowlanego, a także w sprawach skarg wnoszonych na akty prawa uchwalane przez jednostki samorządu terytorialnego (np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego).

Wielokrotnie brał udział w prowadzeniu badań due diligence, prowadząc analizy w zakresie tytułów prawnych do nieruchomości, w tym analizy umów najmu i dzierżawy, zgodności lokalizacji inwestycji z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prawidłowości decyzji wydawanych w procesie inwestycyjnym. Jest zaangażowany w obsługę prawną świadczoną na rzecz klientów z branż infrastrukturalnej, energetycznej, gospodarki odpadami i deweloperów realizujących inwestycje komercyjne i mieszkaniowe. W ramach swojej praktyki zajmuje się także zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego dotyczącymi nieruchomości. Posługuje się językiem angielskim.